Veiklos tobulinimo planas

Ukmergės r. Siesikų gimnazija dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte ,,Kokybės krepšelis" Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001.
Išsikėlėme tikslą per 2020 - 2022 metus taikydami įvairias mokymo strategijas, stiprindami bendradarbiavimą su tėvais pagerinti 5 - 8 klasių mokinių pasiekimus.

  Spalio 29 dieną gimnazijos pedagogai dalyvavo pirmajame mokymų ,,Šiuolaikinės pamokos organizavimas" modulyje ir lektorės Editos Usonienės padėdami aiškinosi, kodėl svarbu mokyti(s) įvairių skaitymo strategijų. Šiais mokslo metais taip pat planuojame vykti į stažuotę ir skaitymo strategijų taikymo įgūdžių įgyti Ukmergės Dukstynos pagrindinėje mokykloje, turinčioje daug skaitymo strategijų taikymo patirties. Įgytas žinias taikysime  jau šių mokslo metų pavasarį  organizuodami skaitymo įgūdžių stiprinimo veiklas mokiniams. Dar šiais mokslo metais įrengsime skaitymo laboratoriją (įsigysime sulankstomų kėdučių, 2 nešiojamus kompiuterius, mobilią garso kolonėlę, fotoaparatą), kurioje projekte dalyvaujančioms klasėms organizuosime dalį lietuvių kalbos, matematikos, socialinių mokslų ir gamtos mokslų pamokų. 2022 metų birželio mėnesį 5 - 8 klasių  mokiniams vyks kūrybinė stovykla.

   Dalyvaudami projekte didžiulį dėmesį skirsime skirtingų gebėjimų mokiniams. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai nuo šių metų spalio mėnesio pamokose gauna mokytojo padėjėjo pagalbą.  Kadangi didžiulę įtaką ne tik mokinių elgesiui, bet ir mokymuisi turi tėvai, šių mokslo metų pavasarį  esame  numatę mokymus ir mokinių tėveliams.

   Mokytojai, kaip jau minėta, baigs ,,Šiuolaikinės pamokos organizavimo" mokymo programą ir vesdami pamokas naudos interaktyvias mokymo priemones. Numatyta, jog projekto lėšomis įsigysime interaktyvų ekraną,  dar 2 nešiojamus kompiuterius, 10 grafinių planšečių.

   2021 - 2022 m. m.  pedagogai  baigs mokymosi programą ,,Mokinių pažangos stebėjimas ir vertinimas", mokiniai turės galimybę dalyvauti psichologo rengiamuose praktikumuose. Tikimės, kad projekto metu gautos lėšos (iš viso per 2020 - 2022 m. Ukmergės r. Siesikų gimnazijai numatyta skirti 36 108 Eur ) ne tik padės pagerinti 5 - 8 klasių mokinių rezultatus, bet ir sutelks gimnazijos bendruomenę kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų ateityje.


   Vasaris - naujas Ukmergės r. Siesikų gimnazijos, dalyvaujančios Europos socialinio fondo finansuojamame projekte ,,KOKYBĖS KREPŠELIS" Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001, veiklos kokybės tobulinimo plano įgyvendinimo etapas. Nuo šio mėnesio praktinius skaitymo strategijų užsiėmimus lanko mokiniai, pozityvios tėvystės mokymus pradėjo pirmoji tėvelių grupė, žinias apie šiuolaikinę pamoką gilina gimnazijos pedagogai.

   Dar praėjusių metų gruodį baigę mokymų modulį ,,Skaitymo strategijų ugdymas" ir sutarę, kas aktualiausia mūsų  mokiniams, mokytojai nuo šio mėnesio pradėjo vesti praktinius lietuvių kalbos, matematikos, socialinių ir gamtos mokslų skaitymo strategijų užsiėmimus 5-8 klasių mokiniams. Tiek mokytojai, tiek mokiniai po pirmųjų užsiėmimų buvo nusiteikę pozityviai. Tikimasi, kad papildomas darbas, kai nereikia skubėti ,,išeiti programos", o yra galimybė daugiau dėmesio skirti įvairių tekstų suvokimo metodų praktiniam taikymui, padės mokiniams efektyviau mokytis.

   Tai, kad svarbu mokytis, ne tik žodžiais, bet ir teigiamu pavyzdžiu įrodo moksleivių tėveliai, dalyvaujantys psichologės Ilonos Zinkevičiūtės vedamuose pozityvios tėvystės mokymuose ,,Šeimos pagalba mokantis. Vaiko pažanga". Nuoširdus mokytojų ir tėvelių bendradarbiavimas padės laiku išspręsti mokiniams kylančias mokymosi, elgesio bei įvairias kitas problemas.

   Tobulėja ne tik mokiniai ir mokinių tėveliai. Per žiemos atostogas mokėsi ir žinias apie šiuolaikinę pamoką gilino gimnazijos pedagogai. Lektorės Daivos Liumparienės seminaras buvo ne tik įdomus, naudingas, įkvepiantis, bet ir skatinantis didžiuotis, jog esame mokytojai. Mokymuose išgirsta informacija ir pasidalinimas patirtimi padės organizuoti šiuolaikiškesnes, paveikesnes pamokas, o kartu - drąsiau žvelgti į netolimoje ateityje laukiantį išorės vertinimą.
Projekto ,,Kokybės krepšelis" veiklos padeda sutelkti gimnazijos bendruomenę bendram tikslui - siekti pagerinti ugdymo kokybę. Nors visi suprantame, kad teigiamų pokyčių negalime tikėtis tuoj pat, gyvename viltimi, jog stengdamiesi, kryptingai ir vieningai dirbdami pasieksime išsikeltus tikslus.

 


Mokėmės mokytis ir mokyti

Įpusėjus 2021-2022 m. m. Ukmergės r. Siesikų gimnazijoje baigiame įgyvendinti dar vieną Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto ,,KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 etapą. Per pastarąjį pusmetį savo profesines kompetencijas tobulino mokytojai, 5-8 klasių mokiniai dalyvavo psichologiniame praktikume ,,Kaip mokytis“. Turtėjo ir gimnazijos materialinė bazė – projekto lėšomis įsigijome du nešiojamus kompiuterius ir interaktyvų ekraną.

Dar projekto ,,Kokybės krepšelis“ plano kūrimo etape Siesikų komanda sutarė, kad, siekdami pagerinti 5-8 klasių mokinių pasiekimus, turime stebėti individualią mokinių pažangą (svarbu, kad bendradarbiautų ne tik dalykų mokytojai, bet ir mokinių tėveliai). Todėl gimnazijos mokytojai lapkričio – gruodžio mėnesiais dalyvavo Natalijos Kaunickienės mokymuose ,,Mokinių pažangos vertinimas“, kuriuose lektorė pristatė savo mokyklos patirtį ir įkvepiančiai papasakojo, ką turėtų daryti mokyklos vadovas, pagalbos mokiniui specialistų komanda, klasių vadovai, dalykų mokytojai, mokinių tėveliai ir patys mokiniai, jog pažangos siekis būtų kryptingas ir rezultatyvus. N. Kaunickienės teigimu, receptas paprastas – tereikia ugdymą(si) atiduoti į pačių mokinių rankas, o mokytojai, tėveliai jiems turėtų būti tik pagalbininkai.

Tam, kad mokiniai mokymąsi suprastų kaip procesą, pirmiausia priklausantį nuo jų pačių, spalio – lapkričio mėnesiais 5-8 klasių mokiniams surengėme 12 valandų psichologinį praktikumą ,,Kaip mokytis“. Lektorės Ilonos Zinkevičiūtės padedami mokiniai aiškinosi, koks jų mokymosi stilius, kaip reikėtų planuotis laiką, kaip mokytis. Tikimės, kad praktikume įgytos žinios padės mokiniams siekti mokymosi pažangos.

Siekiant geresnių mokymosi rezultatų labai svarbi mokymosi motyvacija. 2021-2022 m. m. pirmą pusmetį projekto ,,KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšomis įsigijome du nešiojamus kompiuterius ir interaktyvų ekraną, todėl dabar visi dalykų mokytojai turi galimybes vesti šiuolaikiškas ir inovatyvias pamokas. Įsigyta ,,Skaitymo laboratorijos“ įranga leidžia ugdymą organizuoti už kabineto ribų, o tai neabejotinai turi įtakos mokymo(si) patrauklumui ir mokinių motyvacijai.

Tad tikime, kad kryptingai veikdami kartu, prireikus, pasitelkdami tėvelių pagalbą, pasieksime užsibrėžtą tikslą – pagerinsime mokymosi rezultatus.