2019-2022 m. Ikimokyklinio ugdymo programa

Geviukų grupė - tinklapis

GERVIUKŲ GRUPĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS 2021-2022 M. M.  TIKSLAS

Ugdymą organizuojant  palankioje aplinkoje, vaikams padėti pažinti pilnavertį gyvenimą, išsiugdyti savarankiško gyvenimo įgūdžius,  tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius  ir kitus  poreikius.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI 

 1. Padėti vaikams įgyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių.

 2. Formuoti vaikų veiklos kultūrą, ugdyti jų įprotį sutvarkyti darbo, pratybų, žaidimų vietą, visada užbaigti pradėtą darbą, tausoti žaislus, daiktus, knygas.

 3. Skatinti vaikų savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą.

 4. Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) ar įtėviais, įtraukti juos į ugdymo procesą.

 5. Atskleisti ir ugdyti prigimtinius  gebėjimus, puoselėti individualybę.

 6. Saugoti ir stiprinti vaiko  sveikatą, padėti įgyti patirties ir supratimo apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą.

 7. Sukurti patrauklią bei saugią ugdymosi aplinką  aktyviai vaikų veiklai, žaidimams.

 8. Padėti vaikui suprasti žmogaus ir gamtos ryšį, ugdyti norą pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, ekologinį supratingumą.

 9. Sudaryti vaikui sąlygas suvokti savo jausmus, suprasti ir išreikšti bei patenkinti saugumo poreikį, ugdyti psichines galias.

 10. Vertinti vaikų aktyvumą, jų idėjas, gebėjimus.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI

Įgyvendinant Ikimokyklinio ugdymo programą, vadovaujamasi šiais principais:

 • humaniškumo principu – kiekvienas vaikas gerbiamas kaip asmenybė, pripažįstama vaiko nepriklausomybė ir savarankiškumas;

 • tautiškumo principu – gaivinamos ir puoselėjamos tradicinės kultūros vertybės, ugdomas geras, doras ir kūrybingas žmogus;

 • individualumo principu – vaikai ugdomi atsižvelgiant į individualias savybes, ugdymo tradicijas šeimoje, taikomi skirtingi poveikio būdai, metodai, individualaus ugdymo(si) ar ugdymo(si) grupelėmis formos;

 • integralumo principu – garantuojamas vaiko asmenybės skleidimosi integralumas, harmoningumas, fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo darna, vaiko pažinimo, jausmų ir veiklos patirties darna;

 • tęstinumo principu – atsižvelgiant į vaiko jau turimą patirtį bei gebėjimus, siekiama tolesnio darnaus vaiko ugdymo(si)  priešmokyklinio ugdymo grupėje,  vėliau mokykloje.

UGDYMO  METODAI

Įgyvendinant Ikimokyklinio ugdymo programą, taikomi  ugdymo metodai:

 • edukacinių programų vykdymas išvykų metu;

 • grupinė veikla, ugdymas (-is) bendradarbiaujant;

 • individuali vaiko veikla;

 • praktinė – pažintinė veikla;

 • projektų įgyvendinimas, parodėlių organizavimas;

 • tyrinėjimas, eksperimentavimas, probleminių situacijų sprendimas;

 • pokalbiai, diskusijos;

 • edukaciniai ir judrieji žaidimai;

 • demonstravimas, suaugusiųjų pavyzdžio rodymas.

UGDOMOSIOS VEIKLOS TRUKMĖ

Ikimokyklinio ugdymo grupės veikla organizuojama nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. birželio 29 d. Grupės  veiklos laikotarpis  per mokslo metus - 190 dienų, grupės veiklos trukmė - 8 val. per dieną, 40 val. per savaitę, 1520 val. per mokslo metus. Veikla pradedama 8.00 val., baigiama 16.00 val. Ugdomoji ir kita veikla organizuojama pagal gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Dienos ritmą, kuris parengtas atsižvelgiant į subalansuotą gyvenimo režimą.